Klokkefrøer i Tårup får millioner af kroner fra EU

0
82

Nyborg Kommune modtager 11,5 millioner kroner af EU til at genoprette naturen. Blandt andet skal bestanden af klokkefrøer ved Tårup Strand tidobles

Klokkefrø 16 9

Biologer mener, der lever 50 klokkefrøer ved Tårup Strand. Med de mange millioner kroner til projektet forventes bestanden at komme op på over 500 i løbet af de næste otte år. Foto: Mogens Lind Jørgensen / Nyborg Kommune

Opdatering klokken 10.08:
Det har tidligere fremgået af artiklen, at der var tale om 415 par klokkefrøer ved Tårup Strand, og at antallet skulle femdobles. Nyborg Kommune præciserer nu at tallene er for hele Fyn. Ved Tårup Strand lever der lige nu 50 klokkefrøer, og det antal forventes 10-doblet.

Opdatering klokken 11.11 med citater fra naturmedarbejder i Nyborg Kommune Jens Hovgaard Bjerg.

Siden 2020 har de fynske kommuner, Ærø, Langeland og Naturstyrelsen arbejdet på at få skabt et fælles biodiversitetsprojekt, der skal styrke kommunernes naturkvalitet og hjælpe truede og sårbare dyr og planter.

Og nu er finansieringen på plads.

Samlet får alle fynske kommuner 119 millioner kroner til forskellig projekter, der alle har til mål at genoprette naturen og øge biodiversiteten.

Nogle af de 11,5 millioner kroner til Nyborg Kommune skal gå til den største indsats nogensinde for at redde den truede klokkefrø, der lever ved Tårup Strand. Naturmedarbejder Jens Hovgaard Bjerg vurderer, at der lige nu vurderer lever 50 klokkefrøer, og det er målet, at med EU-midlerne at få antallet op på over 500 individer i løbet af de næste otte år.

Kommunen har i flere år forsøgt at hjælpe klokkefrøerne ved Tårup Strand ved blandt andet at lave nye vandhuller og oprense de eksisterende vandhuller, men det har ifølge Jens Hovgaard Bjerg kun været med til at holde bestanden i live.

– Vi skal op på en bestand på over 1000 klokkefrøer for at undgå, der kommer indavl. Vi har holdt bestanden af klokkefrøer i kunstigt live, ved blandt andet også at udsætte frøer i området, fortæller naturmedarbejder i Nyborg Kommune Jens Hovgaard Bjerg.

Men når forholdene ikke er optimale, dør mange af de udsatte frøer. Ifølge Jens Hovgaard Bjerg var der sidste år kun registret 30 klokkefrøer ved Tårup Strand. Derfor vil de mange EU-kroner være med til at skabe de rette forhold, så bestanden kan vokse og brede sig.

Og det vil ikke kun være klokkefrøerne, der får gavn af EU-midlerne.

– De tiltag, vi gør for klokkefrøen, gavner også mange andre arter. Vi vil prøve her ved Tårup Strand at genskabe det gamle landskab og få græssende dyr ud igen, fortæller Jens Hovgaard Bjerg.

Desuden skal der i Nyborg Kommune bruges penge på at forbedre vandmiljøet og de naturlige kystforhold for strandengene og Østerø Sø, så vandstrømningen fra og til havet forbedres.

– Det er det største økonomiske EU-naturprojekt, der nogensinde er kommet til Danmark. Der er rigtig mange midler til naturgenopretning i EU, men vi er ikke så gode til at få dem hjem til Danmark som andre EU-lande, tilføjer Jens Hovgaard Bjerg-

Tårup Strand

Lige nu bor der kun 50 klokkefrøer her ved Tårup Strand, men om otte år skulle der gerne hoppe 500 små klokkefrøer rundt her. Foto: Jens Hovgaard Bjerg

Projektet på de i alt 119 millioner kroner har fået tilsagn om økonomisk støtte fra EUs ”Nature and Biodiversity”- pulje på ca. 80 mio. kroner, og de resterende 39 mio. kroner finansieres af de deltagende partnere. Derudover bidrager Aage V. Jensen fonden med yderligere 4 millioner kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune er projektleder på LIFE Ring.

Som baggrund for projektet er der gennemført en analyse, der kortlægger en meget bred vifte af truede arter på Fyn, Langeland og Ærø. Heriblandt guldblomme, klyder, vandsalamandere, strandtudser og yderligere 12 truede og sårbare arter.

Klokkefrø Kort

Ved Tårup Strand syd for Nyborg er der fundet flest klokkefrøer. Kort: Nyborg Kommune