Kommunesvigt: Kommunen indrømmer de har kendt til svigt på de specialiserede socialområder siden 2016

0
155

Nyborg Kommune har i dag sendt endnu en redegørelse til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil om kommunens generelle praksis på Social- og familieområdet.

Anonyme børn

Allerede i 2016 fik Nyborg Kommune at vide, at der var manglende børnefaglige undersøgelser. Foto: Michael Rathje

I den første redegørelse, som socialministeren havde bedt om, drejede det sig først og fremmest om en konkret sag, som kom frem i medierne, efter en BDO-rapport i december rejste en skarp kritik af Nyborg Kommunens behandling af børn og unge og deres forældre. I denne redegørelse, der blev sendt til ministeren den 18/2, erkendte kommunen fejl og lovbrud.

I den nyeste redegørelse har kommune så forsøgt at gøre rede for hvem, der har kendt til problemerne, og i hvor lang tid kommunen har været klar over, at der var problemer på Social- og familieområdet.

Pernille Rosenkrantz-Theil (A) har stillet følgende ni spørgsmål til Nyborg Kommune:

Hvor længe har kommunens forvaltning henholdsvis det politiske niveau kendt til problemerne og deres omfang?

Hvad har Nyborg Kommune i perioden generelt gjort for at rette op på problemerne?

Hvordan har Nyborg Kommune specifikt fulgt op på forløbet med Ankestyrelsens Task Force?

Hvordan har Nyborg Kommune specifikt fulgt op på orienteringer fra kommunens borgerrådgiver vedrørende bekymring for mangelfuld sagsbehandling?

Hvordan vil Nyborg Kommune følge op på BDO’s 360 graders analyse?

Hvordan vil Nyborg Kommune sikre, at gældende regler overholdes, herunder i forbindelse med underretning, partshøring m.v.?

Hvad er Nyborg Kommunes generelle overvejelser på baggrund af de problemstillinger, der er rejst af Ankestyrelsens Task Force, borgerrådgiveren og BDO?

Hvad er Nyborg Kommunes overvejelser om, hvordan problemerne har kunne udvikle sig på den måde?

Hvad er Nyborg Kommunes vurdering af kommunens egen indsats?

Nyborg Kommune har sendt en 13 sider lang redegørelse, et notat på seks sider, samt deres Udviklingsplan, som endnu ikke er godkendt af byrådet.

Problemerne på området har været diskuteret seks gange i byrådet

I redegørelse kan man læse, at allerede tilbage i 2016 kunne et Task Force forløb, efter sagsgennemgang af 20 sager, pege på følgende problemer:

– Manglende børnefaglige undersøgelser.
– Manglende fælles kvalitetsforståelse.
– Uensartet tilgang til sagerne.
– Ikke tilstrækkelig inddragelse af børn og forældre.

Af redegørelsen fremgår det også, at problemerne på området har været oppe og vende i byrådet seks gange i perioden fra 2018 – 2023.

Efter Task Force forløbet i 2016 viste ledelsestilsynet, at der fortsat var problemer med fagligheden i afdelingen.

Problemerne skyldtes bl.a., at der var udfordringer med personaleomsætningen, idet 1/3 af rådgiverne, der var med i Task Force forløbet, er ikke længere var ansat. Der var ligeledes udfordringer med rekruttering til opslåede stillinger. Der blev så i marts 2019 vedtaget en handleplan for området, der løb frem til udgangen af 2021.

Men i januar 2022 vurderede den daværende ledelse, at planen ikke havde haft den ønskede effekt, da det havde været vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere i hele perioden 2019-2021. Ledelsen vurderede, at der nu var den rette normering, at der var et fagligt fundament for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen.

Kommunen har ikke skåret i budgettet på Social- og familieområdet

Nyborg Kommune understreger over for socialministeren, at man ikke har skåret i budgettet til Social- og familieområdet. I redegørelsen hedder det:

”Der er tilført ekstra 84,165 mio. kr. til det specialiserede socialområde i perioden 2018 til 2023, heraf 20,458 mio. kr. til foranstaltninger for udsatte børn og unge samt 63,707 mio. kr. til foranstaltninger for udsatte voksne og handicappede. Der er samtidig tilført ekstra 12,035 mio. kr. til administration og myndighedsfunktioner i Social og Familie i perioden 2018-2023. Nyborg Kommune har således ikke gennemført besparelser på området i perioden 2018-2023, men tværtimod løbende afsat ekstra midler til finansiering af væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde.”

Nyborg Kommune erkender dog, at de ekstra midler til området ikke har været nok til at løse problemerne.

”På trods af de iværksatte initiativer og tilføjede økonomiske midler må det desværre konstateres, at det ikke lykkedes den daværende ledelse at få løst udfordringerne i afdelingen.”, skriver kommunen i redegørelsen.

Nyborg Kommune slutter redegørelsen til socialministeren med følgende:

”Nyborg Kommune ser med stor alvor på resultaterne af BDO’s analyse. Vi finder de beskrevne forhold helt uacceptable, og derfor har ledelsen også handlet hurtigt og resolut på det, der kunne ændres på kort sigt. Der er bl.a. straks rettet op på behandlingen af underretninger, og der er taget initiativer til genopretning af personalesituationen ved ansættelser, afskedigelser og brug af vikarer.

Næste skridt er at løse de strukturelle udfordringer, hvilket håndteres i den netop fremlagte udviklingsplan for 2024-2028.”

Denne artikel er gratis - og det kan du takke Nyborg Avis' abonnenter for.

Det koster nemlig at lave nærværende journalistik.

Mira Michael Rathje Dsc1069

Lige nu kan du prøve Nyborg Avis kvit og frit
i de første 30 dage, hvis du klikker her.