Påbud på vej til ejer af den gamle færgehavn på Knudshoved om genplantning af træer

0
301

Fredningsnævnet har givet firmaerne Langballe Poulsen A/S og A/S Knudshoved Havn afslag på deres ansøgning om dispensation, efter de ulovligt har fældet træer på et område på 4100 kvadratmeter

Knudshoved Træfældning

I 2021 gik de to firmaer, der ejer området ved den gamle færgehavn, i gang med at fælde træer uden for det område, hvor de havde fået tilladelse. Foto: Nyborg Kommune

Nyborg Kommune blev i marts 2021 underrettet om en igangværende rydning på området, der ligger inden for fredningen for Knudshovedhalvøen. Området blev besigtiget samme dag som anmeldelsen. Her kunne det dog ikke fastslås, hvorvidt rydningen var i konflikt med fredningen.

Maskinføreren på stedet kunne oplyse, at han var instrueret i at undgå områder pålagt fredskovspligt, og der ikke var planlagt fældning af beplantningsbæltet langs Slipshavnsvej og Fyrvej. Dog blev en række fyrtræer, som var en del af dette plantebælte, alligevel fældet på et tidspunkt efter den første besigtigelse.

Efter Fredningsnævnets afgørelse varsler Nyborg Kommune derfor påbud om fysisk lovliggørelse i sagen om rydning og fældning. Firmaerne har desuden udført gødskning ved Knudshovedhalvøen ved den gamle færgehavn.

Knudshoved Træfældning 2

Maskinføreren forsikrede kommunens folk, at han var instrueret om ikke at fælde i områder pålagt fredskovspligt, men det skete alligevel. Foto: Nyborg Kommune

Der har tidligere været varslet påbud i samme sag i maj 2021, men der er i mellemtiden foretaget flere indgreb i samme område, og der genvarsles derfor med en udvidelse af krav til den fysiske lovliggørelse.

De ældste af de fældede træer har haft en alder på lidt over 60 år, da de stammer fra oprettelsen af færgehavnen i 1957.

Tilplantningen skal bestå af et buskads i yderste led, der fungerer som skovbryn, med en kerne af løv- og nåletræer (skovfyr). Buskadset skal bestå af klitrose, blågrøn rose og syren. Kernen af beplantningen skal bestå af eg, gråpil, dunet gedeblad, tjørn, skovfyr, rødel, kastanje, hyld og skovæble. Selve planteplanen skal udarbejdes af en skovrejsnings- eller plantekonsulent, der sikrer den optimale placering af træerne, så unødig trædød og genplantning undgås og den bedst opnåelige naturværdi sikres.

Desuden skal de to firmaer genplante skovfyr, Pinus Sylvestris, som er erstatning for de 16 fældede skovfyr, i området i en højde af mindst 3 – 3,5 meter

Tilplantningen skal foretages i foråret 2024. Ejer skal afholde alle udgifter til genplantning.

Knudshoved Kort

På kortes ses øverste til venstre, markeret med grønt, området på 4100 kvadratmeter, hvor der skal genplantes træer og buskads. I det lyseblå skraverede felt nederst til venstre skal der genpantes 16 skovfyr på mindst tre meter. På det store orange område i midten skal der de næste fem år høstes græs for at få fjernet gødningen. Foto: Nyborg Kommune

Har ulovligt gødet et stort område

Ifølge fredningens § 8 er det på Knudshovedhalvøen kun tilladt at gøde i private haver og på golfbanen. Men på de gamle opmarchbåse til færgerne har firmaerne fræset og gødet, og de er blevet tilsået med græs.

Ændringerne er lavet af ejerne og, for så vidt angår såning, Nyborg Kommune i fællesskab, og uden forudgående kontakt til kommunens naturafdeling med henblik på at udnytte arealet som parkeringsplads til brug for cykelbegivenheden Tour de France i sommeren 2022. Arealet blev dog aldrig brugt til parkering pga. udfordringer med afkørsel fra arealet.

Da Nyborg Kommune burde have kendt til fredningskendelsens bestemmelser forud for indgåelse af aftalen, bør kommunen også tage del i at fjerne det ulovligt udspredte gødning og græs. Derfor afholder kommunen udgifter til høslæt af området.

I lignende sager fra andre kommuner om fældning af træer indenfor en fredning, er der foretaget en politianmeldelse af ejer. Dette har Nyborg Kommune undladt, da der har været tvivl om fredningens tolkning og man har vurderet, at ejer ikke var i ond tro.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i morgen bliver udvalget orienteret om varslet, der er sendt.