Skrænten langs Strandalleen er truet

0
740

Høfderne langs den nordlige del af Strandalleen er i en dårlig forfatning og skal forbedres her og nu. Men på længere sigt skal der findes en mere holdbar løsning for at sikre skrænten mod erosion

Strandsti

Så længe kommunen bevarer denne lille fodsti langs ejendommene i den nordlige del af Strandalléen, skal den også sørge for kystsikringen. Til højre nogle af de medtagne høfder, der nu skal forbedres. Foto: Henrik Mohr

Nyborg: I 1916 indgik ejerne af matriklerne langs den nordlige del af Strandalléen fra nummer 52 til 90 en aftale med kommunen om, at der blev etableret en offentlig sti i to meters bredde på toppen af skrænten ind til deres ejendomme. Til gengæld blev det tinglyst, at så længe stien eksisterer, har kommunen også en forpligtelse til at sørge for at vedligeholde høfderne langs kysten, således at skrænten op til ejendommene beskyttes mod erosion.

Stien eksisterer stadigvæk, og derfor er spørgsmålet om den fremtidige sikring af kyst og skrænt nu landet på bordet hos teknisk udvalg. For med årene er høfderne blevet stedmoderligt behandlet, og nu er det nødvendigt at få gjort noget ved kystsikringen. Ellers vil havet æde omkring 30 centimeter af kysten om året, vurderer en ekstern konsulent.

Det  kommer til at koste omkring 350.000 kroner at forbedre høfderne, men det løser ikke problemerne på længere sigt, har den eksterne konsulent vurderet. For dels vil en forbedring af høfderne blot flytte problemet længere ned syd ad kysten, dels vil den generelt forhøjede vandstand kræve, at der også gøres noget for at gøre forstranden mere robust til at modstå bølger og voldsomt vejrlig.

Stranden skal fodres

Det kunne eventuelt ske ved at “fodre” stranden med sand – altså pumpe sand op på stranden  – og dermed gøre den højere og bredere, således at skrænten bliver bedre beskyttet. Kommunen har endnu ikke fået en pris på, hvad det vil koste. Og ifølge konsulenten vil det betyde, at der jævnligt skal strandfodres for at vedligeholde kystsikringen.

En anden mulighed er, at kommunen opgiver kyststien og dermed slipper for forpligtelsen, skriver forvaltningen i sin sagsfremstilling til punktet. Det vil betyde, at lodsejerne selv skal afholde udgifterne til den fremtidige kystsikring.

Medlemmerne af teknisk udvalg skal drøfte sagen på mødet mandag. eftermiddag.